banner qty3, Big Bee Car Rental

 

ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งได้กี่ช่องทาง???

 

การขนส่งทางเรือ   เป็นส่วนสำคัญส่วนของระบอบการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้มีปริมาณน้ำหนักที่มาก ค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งชนิดอื่น 

การขนส่งทางราง  เป็นการขนส่งสำคัญอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมมากในยุคสมัยก่อน หรือยุคบุกเบิกการขนส่ง แม้ปัจจุบันจะได้รับความนิยมลดน้อยลงก็ตาม เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักและปริมาณมาก ในระยะทางไกล มีอัตราค่าบริการไม่แพงมากนัก และขนส่งสินค้าได้จำนวนมาก

การขนส่งทางอากาศ การขนส่งซึ่งได้รับความนิยมตามประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันต่อปัจจุบัน เพียงพอกับความต้องการในการบรรทุกสินค้ารวมทั้งบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น ยังมีปรับปรุงคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน ให้ทันสมัย เพื่อการส่งไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

การขนส่งด้วยรถบรรทุก มีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้า หรือสิ่งของ และกระบวนการของระบบโลจิสติกส์ ซึ่งหมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อลำเลียงสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือการลำเลียงจากต้นทางไปยังปลายทาง โดยเฉพาะในทางทหารและอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

*แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการขนส่งตู้ทางเรือ เนื่องจากมีค่าขนส่งถูกและสามารถขนส่งสินค้าได้จำนวนมาก